دریافت همین آهنگ
هم اندیشی ادبیات فارسی دبیرستان دکتر حسابی( رضا رشیدی)
تبادل نظر در مورد درس ادبیات پارسی دبیرستان 
قالب وبلاگ

زبان فارسی (2) - عمومی

1- زبان یکی از توانایی های ذهن انسان است حال آن که .......... فقط ................. این توانایی است.

الف) نوشتار نمود آوایی         ب) گفتار نمود حرکتی      ج) نوشتار نمود حرکتی     د) گفتار نمود آوایی

2- زبان شناسان معتقدند که در زبان به عنوان یک توانایی ذهنی ،هیچ گونه سهو یا خطایی وجود ندارد تنها در ............... سهو و خطا پدید آید.

الف) نوشتار                              ب) گفتار                             ج) گفتار و نوشتار                  د) هیچکدام

3- نمود آوایی یا ....................... نمود حرکتی ......................... است.

الف) نوشتار گفتار     ب) گفتار نوشتار     ج) گفتار حرکت دست ها و لب ها      د) حرکت دست ها و لب ها - گفتار                   

4- کاربرد کدامیک از گزیه های زیر غلط است؟

الف) بشریّت                          ب) مدیریّت                             ج) رهبریّت                          د) انسانیّت

5 - کاربرد کدامیک از گزینه های زیر درست است؟

الف) آشنایّت                         ب) ایرانیّت                               ج) بشریّت                           د) دوییّت

6- نهاد اختیاری و اجباری به ترتیب کدامند؟

حضرت پیامبر (ص) پس از فتح مکه دشمنان شکست خورده را بخشیدند.

الف) حضرت بخشیدند          ب) حضرت پیامبر(ص)-ند        ج) حضرت ند             د) حضرت پیامبر(ص) د

7- کدامیک از گزینه های زیر غلط است؟

الف) حکیمی نامی                    ب) عکسی رنگی                       ج) دوست صمیمی          د) حکیم نامی ای

8- کدام ویرایش درست است؟

الف) در این مدت صرب ها شماری از مسلمانان بوسنیایی را کشتند.

ب) در این مدت مقداری از مسلمانان بوسنی توسط صرب ها کشته می شدند.

ج) در این مدت صرب ها مقداری از مسلمانان بوسنی را کشتند.

د) در این مدت صرب ها تعدادی از مسلمانان بوسنیایی را کشتند.

9- نمودار درختی گروه اسمی زیر را رسم کنید.

دانش آموزان مطالب کتاب را یاد می گیرند

10- در عبارت "علی دوست خود را قهرمان بزرگی می دانست"کدام گزینه غلط است؟

الف) علی = نهاد             ب) دوست خود = مفعول     ج) قهرمان بزرگی = صفت      د) می دانست = فعل

11- کدامیک از گزینه های زیر نوشته به اعتبار گونه زبان است؟

الف) طنز                       ب) گزارش                     ج) نامه                               د) مطبوعاتی

12- کدامیک از گزینه های زیر نوشته به اعتبار طرز بیان است؟

الف) علمی                      ب)  گزارش                     ج) داستان                          د) جد

13- یکی از ویژگی های زبان محاوره ...........................

الف) صمیمی و عاطفی است.                       ب)زبان درس خواندگان ایرانی است.

ج) کلمات شکسته می شود.                          د) زبان ملی و رسمی کشورماست.

14- به انواع نگارش در زبان فارسی امروز نوشته ی .............. گفته می شود.

الف) اداری                   ب) ادبی                      ج) معیار                          د) علمی

15- زبان و گفتار ریشه در ................. حال آن که خط و نوشتار ریشه .................... دارد.

الف) ذات - خط      ب) نوشتار- طبیعت        ج) اجتماع فرهنگ ذات طبیعت       د) ذات و طبیعت اجتماع فرهنگی

16- کدامیک از گزینه های زیر غلط است؟

الف) سی و شش در خط تحریری بدون دندانه نوشته می شود.  ب) سی و شش در خطا چاپی با دندانه نوشته می شود.

ج) سی و شش در خط تحریری با دندانه نوشته می شود.              د) خط نسخ همان خط چاپی است.

17- کدامیک از گروه کلمات زیر درست است؟

الف) لحجه و گویش            ب) بازل مشهدی       ج) نور و ضیاع         د) رعایت ضابطه ها

 

18- کدامیک از گروه کلمات زیر غلط است؟

الف) حزیمت و شکست          ب)ترفیع رتبه          ج) نور و ضیا         د) مذّلت و خواری

19- زمان و نوع فعل" داشتم می رفتم" کدام گزینه است؟

الف) ماضی استمرای          ب) ماضی بعید            ج) ماضی التزامی                    د) ماضی مستمر

20- کدامیک از گزینه های زیر مضارع مستمر می باشد؟

الف) داشتم می دیدم             ب) دیده ام                 ج) می بینیم                            د) دارم می بینم

21- وجه فعل عبارت "کاش پرویز موفق شده باشد" را بنویسید .

الف) التزامی                   ب) امری                  ج) اخباری                             د) استمراری

22- به کاربردن "با" و "برای" ، در جمله از" به وسیله ی" و" به منظور" مناسب تر است زیرا.................

الف) جمله کوتاه تر و خلاصه تر می شود.           ب) پیام زودتر منتقل می گردد.

ج) جمله کوتاه تر می شود و پیام زودتر به شنوند،و خواننده منتقل می گردد.

د) هیچکدام

23- طرح در نوشته های .............. ممکن است .................... باشد.

الف) بلند ذهنی        ب) کوتاه ذهنی                  ج) بلند گفتاری         د) کوتاه عینی

24- این جمله را ویرایش کنید.

اعتلاء و ارتقاء مقام آن شخصیت علمی دور از انتظار نبود.

25- مجهول فعل" نوشته است" ،

الف) نوشته شده اند           ب) نوشته شده است.         ج) نوشته خواهد شد         د) داشت نوشته می شد

26- معلوم فعل "گفته خواهد شد" ،

الف)گفته شد           ب)خواهد گفت           ج) خواهد شد             د) گفته خواهد

27- از نتایج سودمند فضاسازی..........

الف) به نوشته دید تازه ای می دهد.              ب) باعث جذابیّت نوشته می شود.

ج) به نوعی خواننده را غافل گیری کند.        د ) ب و ج

28- "روشن تر از خاموشی" نمونه ای از:

الف) قلب ، عکس           ب) متناقض نما          ج) سؤال             د) سجع

29- چرا عبارت :" نیروی انتظامی سارقان را دستگیر و به زندان فرستاد" غلط است؟

الف) حذف فعل به قرینه صورت نگرفته است.         ب) حذف فعل به قرینه صورت گرفته است.

ج) نهاد اختیاری یا اجباری مطابقت نمی کند.            د) هیچکدام

30- ساختمان فعل "چشم پوشید"؛

الف) ساده                         ب) مرکب                 ج) پیشوندی                      د) مشتق

31- کدامیک از افعال زیر مرکب است؟

الف) مطالعه می کند            ب) تحقیق می کند       ج) آگاه می کند                   د) دست از پا خط نمی کند

32- چرا عبارت : " بیایید سوابق گذشته را فراموش کنیم" غلط است ؟

الف) حشو یعنی تکرار مناسب      ب) حشو یعنی تکرار زائد      ج) حشو یعنی تأکید گفتار      د) حشو یعنی تأکید نادرست

33- کاربرد کدامیک ازکلمات زیرغلط است ؟

الف) این جانب                  ب) بانک ملی               ج) جنابعالی                      د) کلاس درس

34- کاربرد کدام کلمه درست است ؟

الف) مردآب                     ب) پیشآهنگ                ج) سرآمد                         د) دستآورد

35- کدام گزینه روش های کلی و عمومی تحقیق نمی باشد ؟

الف) مباحثه                     ب) مطالعه                   ج) مشاهده                        د) تجربه و آزمایش

36- در فارسی ........همیشه .........واج هر هجا هستند .

الف) مصوت اولین         ب) صامت دومین        ج) صامت اولین             د) مصوت دومین

37- .........آوایی که می تواند در یک ساخت آوایی جانشین آوایی دیگر گردد .

الف) هجا                        ب) واج                        ج) حروف الفبا                  د) گفتار

38- عبارت "حسین دوست پنج ساله من است " ؛

الف) ابهام نوشتاری دارد         ب) ابهام کژتابی دارد        ج) ابهام گفتاری دارد         د) تناقض  دارد 

39- زبان فارسی .........مصوت ..........صامت تقسیم می شود .

الف) 7 و23                    ب) 6 و 24                   ج) 6 و 23                      د) 7 و 24 

 

40- جمع مکسر قله و قلعه به ترتیب :

الف) قلل قلاع               ب) قلا قله ها               ج) قلاع قلل                  د) قله ها قلعه ها

41- کدام اسم مشتق است؟

الف) روزه                      ب) مداد تراش                 ج) فرهنگ                     د) گفت و گو

42- ایعاد فیش ............

الف) 12 × 7                 ب) 15 × 10                  ج) 15 × 10 و 12 × 7     د) هیچ کدام

43- در فهرست موضوعی معمولاً :

الف) تصاویر                 ب) جدول ها                     ج) اصطلاحات                 د) عناوین تحقیق

 

44- هر یک از علایم اختصاری زیر بیانگر چیست؟

الف) ر 0 ک                 ب ) ن 0 ک 0                   ج) صص                        د) س

45- کدامیک از گزینه های زیر اضافه ی تعلقی نیست؟

الف) پر پرنده              ب) کشور ایران                  ج) گفتن راز                   د) کاغذ روزنامه

46- کدام یک از گزینه های زیر اضافه ی غیر تعلقی نیست؟

الف) روز سه شنبه         ب) داس مرگ                    ج) طبل شکم                 د) کتاب علی

47- کدامیک از صفت های زیر مشتق مرکب است؟

الف) خودخواه             ب) راهنما                          ج) صادقانه                   د) هیچ کاره

48- قلاب [  ]  در فرهنگ معین بیانگر........

الف) ریشه ی کلمه        ب) تلفظ درست                   ج) جلوگیری از تکرار      د) کاربرد های گوناگون

49- دو خط موازی || در فرهنگ دهخدا بیانگر............

الف) کاربردهای گوناگون کلمه                          ب) تلفظ درست

ج) ریشه ی کلمه                                            د) جلوگیری از تکرار

50- کدامیک از موارد زیر کتاب مرجع نیست؟

الف) کتب رجال                ب) زندگی نامه           ج) تواریخ                        د) گلستان سعدی

[ یکشنبه 27 آذر‌ماه سال 1390 ] [ 09:07 ] [ رضا رشیدی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ
آمار سایت
تعداد بازدید ها: 42370
فروش بک لینک طراحی سایت

فال حافظ