X
تبلیغات
زولا
دریافت همین آهنگ
هم اندیشی ادبیات فارسی دبیرستان دکتر حسابی( رضا رشیدی)
تبادل نظر در مورد درس ادبیات پارسی دبیرستان 
قالب وبلاگ

مجموعه تست های ادبیات فارسی(3)عمومی                                               

درس دوم ( پاسخ ها در ادامه)

مجموعه تست های ادبیات فارسی(3)عمومی                                               

درس دوم ( پاسخ ها در ادامه)

 

1-    در شاهنامه ی فردوسی،وجود سیمرغ و رویین تن بودن اسفندیار بیشتر به کدام زمینه ی اصلی حماسه مربوط است؟

1)قهرمانی          2)داستانی          3)ملی و قومی         4)خرق عادت

 

2-    رویین تن بودن اسفندیار با کدام یک از زمینه های حماسه ارتیاط دارد؟

1)خرق عادت          2)داستانی          3)قهرمانی          4)ملی

 

     3ـ در بیت:بکوبمت زین گونه امروز یال/کزین پس نبیند تورا زنده زال؛کلمه ی یال،یادآور کدام آرایه ی ادبی است؟

           1)مجاز          2)جناس          3)تشبیه          4)استعاره

 

     4- درمصراع:نجنبید یک شیربرپشت زین؛چه صنعتی رعایت شده است؟

1)استعاره          2)کنایه          3)ایهام          4)حقیقت

 

     5- زمینه ی داستانی حماسه چگونه شکل می گیرد؟

            1) دربستری از حوادث      2)دربستری از واقعیات      3)درقالب قطعه      4)درقالب مثنوی

 

    6- درکدام گزینه آرایه ی ایهام می یابید؟

           1) زنیرنگ زالی بدین سان درست             2)فراموش کردی تو سگزی مگر

           3) خروش آمد از باره ی هردومرد             4) چوشیران جنگی برآشوفتند

 

   7- کدام واژه درابیات زیر،متناسب با ارایه ی مجاز به کار رفته است؟

          فراموش کردی توسگزی مگر     کمان و بر مرد پرخاشخر

          بکوبمت زین گونه امروز یال      کزین پس نبیند تورا زنده زال

          1)پرخاشخر          2)زال          3)سگزی          4) یال

 

   8- دربیت:به سان پلنگی که برپشت گور    نشیندبرانگیزد ازگورشور؛کدام یک از اجزای جمله محذوف است؟

         1) ادات تشبیه         2)مشبه          3) مشبه به          4)وجه شبه

 

   9- سرو سهی، درمصراع:خم آورد بالای سرو سهی؛دارای چه صنعتی است؟

         1) استعاره          2)ایهام          3) کنایه          4)جناس

 

  10- درکدام گزینه آرایه ی جناس می یابید؟

         1) مبادا چنین هرگز آیین من/سزانیست این کار در دین من.

         2)همی ران تیر گز اندر کمان/سرخویشکرده سوی آسمان.

         3) توبامن به بیدادکوشی همی/دوچشم خرد را بپوشی همی.

         4) تودانی که بیداد کوشد همی/همی جنگ ومردی فروشدهمی.

 

11- کدام گزینه درباره ی بیت زیر درست نیست؟

      « نهادند پیمان دوجنگی که کس/نباشد برآن جنگ فریادرس.»

        1)فعل جمله ی اول مرکب است.       2) درمصراع اول،صفت جانشین اسم شده است.

        3) «کس» نهاد است.                     4) «پیمان» نقش مفعولی دارد.

 

12- دربیت: زنیرنگ زالی بدین سان درست/وگرنه که پایت همی گورجست؛

      کدام گزینه نادرست است؟

      1) نهاد: ضمیر«ی»       2) مفعول:«گور»     3)مسند:«بدین سان»      4)مضاف الیه:ضمیر«ت»

 

13- درمصراع:بکوبمت زین گونه امروز یال؛«ت» چه نقشی دارد؟

      1) مفعول         2)متمم          3) بدل          4)مضاف الیه

 

14- « دل پر از بادبودن » درمصراع:همه دل پر از باد و لب پرزپند؛کنایه از چیست؟

      1) اندوهی توام با غرور                2)شادی همراه با غرور

      3) اندوهی توام با ترس                  4) شادی همراه با ترس

 

15- درکدام بیت ،این وآن ضمیرند؟

      1) آن دگر پخت همچنان هوسی/وین عمارت به سرنبرد کسی.

      2) بکوبمت زین گونه امروز یال/کزین پس نبیند ترا زنده زال.

      3)چوبشنید اسفندیار این سخن/از آن شیر پرخاشجوی کهن.

      4) همی زور کرد این برآن آن بر این/ نجنبید یک شیر بر پشت زین.

 

16- معنی درست « مهمل » درکدام گزینه آمده است؟

      1) آسان          2) بیهوده          3) مفید          4)آسوده

 

17- معنی « صیانت » با توجه به جمله ی : جامه ی خود را از آسیب او صیانت واجب بینند؛ چیست؟

      1)نگه داری          2)رفوگری          3) پنهان کاری          4) دوزندگی

 

18- معنی و مفهوم بیت:زنیرنگ زالی بدین سان درست/وگرنه که پایت همی گور جست؛

      چیست؟

1)    تو از افسون و حیله ی زال ،سالم و زنده ای والا داشتی می مردی.

2)    توبه خاطر زال حقیقت را گفتی تا در قیامت گرفتار نشوی.

3)    اگر تو با آن زال جادوگر مقابله نکنی ،جان خود را از دست می دهی.

4)    اگر آن پیرزن فریبکار ،اراده کند،تو را نابود می سازد.

 

19- کلمه های داده شده در همه ی گزینه ها به جز گزینه ی ....... متضادند.

      1) خرد،کلان          2) نسق،نمط          3) ابداع،اقتباس          4) شبگیر،شب.

 

20- تو با من به بیداد کوشی همی/دوچشم خرد را بپوشی همی؛یعنی:

      1) به حکم عقل اعتنا نمی کنی و جنگ را به من تحمیل می کنی.

      2) رفتار ظالمانه ی تو ناشی از عدم آگاهی تو از توانمندیهای من است.

      3) سعی و کوشش تو برای بیخبر نگه داشتن من بیهوده است.

      4) کورکورانه و ظالمانه رفتار می کنی و می خواهی مرا فریب بدهی.

 

21- در کسوت اهل صلاح است اما زاهد نمی نماید؛ یعنی:

      1) صلاحیت دارد ولی متعهد نیست.       2)در جرگه ی صالحان است ولی بی ریا نیست.

      3) لباس صالحان دارد اما پارسا به نظر نمی رسد.

      4) جامه ی نیکان پوشیده است اما به دنیا دل بسته است.

 

22- خرد را مکن با دل اندر مغاک یعنی:

      1) عقل و احساست را به تباهی مکش.         2) عقلت را دنباله روی هوی وهوس مکن.

      3) با خواسته های دلت،خرد را گمراه مکن.  4) دل را گرفتار بند خرد مساز.

 

23- دربیت: زنیروی گردن و زخم سران/شکسته شد آن تیغ های گران؛

      معنای « زخم » چیست؟

      1) جراحت         2) ضربت          3) شکستگی            4) رنج

 

24- معنی: بالا گرفت ، در مصراع: گذشت از لب رود و بالا گرفت؛ چیست؟

      1) دست بالا برد.                  2) به بلندی برآمد.

      3) از بلندی گذشت.               4) به بالا نگریست.

 

25- معانی همه ی واژه های :هور،فر،بادافره،دادار،ایدر؛ درکدام مجموعه غلط است؟

      1) زیبا،گریز،غرور،دلاور،آن جا.        2) خورشید،شکوه،کیفر،عادل،این جا.

      3) زیبا،شکوه مند،کیفر،خالق،اکنون.     4) خورشید،گریختن،غرور،داددهنده،آن جا.

 

26- معنای کدام کلمه نادرست است؟

      1) برگستوان : لباس جنگی                2) دوال : لگام مخملی مزین به زر و سیم

      3) فتراک : ترک بند                        4) گبر : نوعی زره و لباس جنگی

 

 

27- « خرد را مکن با دل اندر مغاک » کنایه از چیست؟

      1) برخلاف عقل و احساس عمل مکن.

      2) بی عقل و احساس مبارزه مکن.

      3) عقل خود را به دست احساس مده.

      4) عقل و احساس خود را با خود به گور مبر.

 

 

28- درمصراع: تودانی به بیداد کوشد همی؛ چه نوع « ی » به کار رفته است؟

      1) استمراری          2) شناسه          3) مصدری          4) وحدت

 

29- درعبارت: « واگر کسی به حق گذاری و وفاداری شهرتی تمام نیابد و اخلاص او در حق

      دیگران آزموده نشود ثقت پادشاهان باحزم بدو مستحکم نگردد که دون همت،قدر انعام و

     کرامت به واجبی نداند و از عادات روزگار پرورش اراذل معهود است و هرگاه پستی در

     معرض وجاحت افتاد نکبت کریمی ،توقع باید کرد.» چند غلط املایی هست؟

    1) یک          2)دو          3) سه          4) چهار

 

30- درهمه ی گزینه ها به جز گزینه ی........ آرایه ی جناس هست.

      1) براین گونه رفتند هردو به رزم/توگفتی که اندر جهان نیست بزم.

      2) ببردند و پوشید روشن برش/نهاد آن کلاه کی ای برسرش.

      3) چوشدروز رستم بپوشید گبر/نگهبان تن کرد بر گبر ببر.

 

 

پاسخ نامه:

 

1- (4)       2- (1)     3- (1)  تن وبدن.     4- (1) شیر استعاره.   5- ( 1)رجوع کنید

     به درآمد درس دوم ،شماره ی یک.         6- (1)         7-( 4)   8-( 2) مشبه:اسفندیار

     که محذوف است.      9-( 1) اسفندیار     10-( 1)       11-( 4) پیمان نهادند،فعل مرکب.

     12-( 3)       13-( 4) یالت(یال تو)مضاف الیه.      14-( 1)       15-( 4)

     16-( 2)       17- ( 1)       18- ( 1)       19-( 2) راه و روش(ترادف دارند.)

     20- ( 1)      21-(3)         22- (1)        23-(2)       24-(2)

     25- (1)       26- ( 2) تسمه،کمربند.         27-( 1)      28-(2)      29-( 2)

     حق گزاری،وجاهت .       30-( 4) رزم و بزم- برش و سرش گبروببر

[ دوشنبه 28 آذر‌ماه سال 1390 ] [ 09:39 ] [ رضا رشیدی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ
آمار سایت
تعداد بازدید ها: 42354
فروش بک لینک طراحی سایت

فال حافظ