دریافت همین آهنگ
هم اندیشی ادبیات فارسی دبیرستان دکتر حسابی( رضا رشیدی)
تبادل نظر در مورد درس ادبیات پارسی دبیرستان 
قالب وبلاگ

101 سؤال از زبان فارسی 2 سال دوم دبیرستان

101 سؤال از زبان فارسی 2 سال دوم دبیرستان

101 سؤال از زبان فارسی 2 سال دوم دبیرستان

بخش اول : دستور 8 نمره               4 نمره  (از سوال 1-40)

 

1- دو جمله مثال بزنید که در آن ها نهاد جدا با شناسه مطابقت نکند.

 

2- نقش کلمه های جمله های زیر را مشخص کنید.

علی پرسید: آینده در دستان کیست ؟ - زمین به دور خورشید می گردد.   این پارچه از ابریشم است.

 

3- جمله ی « علی نامه می نویسد» را به جمله ی مجهول تبدیل کنید.

 

4- یکی از ویژگی های اسم « شناس» بودن آن است . دو نشانه از سه نشانه ی آن را ذکر کنید.

 

5- وابسته های « پیشین اسم » را نام ببرید و برای هریک دو نمونه مثال بیاورید .

 

6- وابسته های « پسین اسم » را نام ببرید و برای هریک دو نمونه مثال بیاورید.

 

7- ضمیرهای شخصی جدا و پیوسته را به ترتیب و  به همراه شخص هریک بنویسید.

 

8- جمله ی مستقل بر دو نوع است. دو نوع آن را نام ببرید. و مثال بزنید.

 

9- نام آوای هریک از کلمه های زیر را بنویسید .

کلاغ                   آب                      مرغ                          باد                          گنجشک

 

10- جدول زیر را کامل کنید.

   ویژگی ها ی  فعل 

دارم می روم:   زمان دقیق : مضارع مستمر /   مصدر : رفتن /    وجه : اخباری    /  شخص : اول شخص مفرد  /   شناسه :  ــ م     / ضمیر جدا : من/  بن مضارع : رو    /    دوم شخص جمع :داریم می رویم

 

برده است : زمان : ماضی نقلی   / مصدر : بردن   / وجه : اخباری  / شخص: سوم شخص مفرد  /  شناسه : تهی     / ضمیر جدا: او

 

 بن مضارع : بر         /    دوم شخص جمع : برده اید

 

خواهیم آمد :زمان : ...............

 

داشتی می گفتی : زمان:

آمدند : زمان ...............

 

11- ساخت هریک از اسم های زیر را مشخص کنید.

لاک پشت قرآن خوانی بوستان کارگر کتابخانه دبستان کارمند

 

12- ترکیب وصفی و ترکیب اضافی را مشخص کنید.      گل سرخ          کتاب زبان فارسی             پیرمرد                     مرد پیر

 

13- از مصدر « گذشتن» صفت مفعولی و صورت های سه گانه ی صفت فاعلی بسازید.

 

14- مفرد جمع های مکسر زیر را بنویسید.     منازل                 مدارس                             ابنیه                                  قصور

 

15- هسته و انواع دقیق وابسته را در جمله های زیر مشخص کنید.

 

16- پنج مرحله  را  که یک جمله ی معلوم به جمله ی مجهول تبدیل می شود  با 3 مثال توضیح دهید.

17- واژه ی « خوشحال» را در دو جمله ی جداگانه به کار ببرید که دریکی مسند و در دیگری قید باشد.

 

18- کاربرد مؤدبانه ی ضمایر « او» و « تو» را بنویسید.

 

19- نهاد جدا و نهاد پیوسته باید در چه چیزهایی باهم مطابقت داشته باشند؟

 

20- متمم های قابل حذف چه نام دارند؟

 

21- هریک از اصطلاحات زیر رابا مثال توضیح دهید.

وجه اخباری وجه التزامی وجه امری

 

22- بن مضارع از مصدر « آمدن و شنیدن »  چه می شود؟

 

23- پنج ویژگی فعل را نام ببرید توضیح دهید و برای هریک مثالی بیاورید.

 

24- دو فعل دو وجهی بنویسید و هر فعل را در دو جمله ی جداگانه به کار ببرید. ( جمعاً چهار جمله)

 

25- روش ساخت هریک از فعل های زیر را تعریف کنید ، توضیح دهید.  و مقال بزنید.

ماضی نقلی ماضی التزامی ماضی بعید مضارع اخباری مضارع التزامی ماضی مستمر و مضارع مستمر

 

26- نمودار درختی هریک از جمله های زیر را رسم کنید. و نام هریک از اجزای جمله را به دقت بنویسید. نهاد جدا و پیوسته را نیز مشخص کنید.

من حافظه ی قوی دارم. هم کلاسی های امروز ما ، دوستان صمیمی فردای ما هستند . خورشیدمی درخشد.

 

27- دو جمله که فعل آن ها گذرا است و دو جمله که فعل آن ها ناگذر است بنویسید و فعل هرجمله را نیز مشخص کنید.

 

28- ساختمان گزاره سه نوع است. نام ببرید ، تعریف کنید و مثال بزنید.

 

29- هریک از اصطلاحات زیر را تعریف کنید و برای هریک دو نمونه مثال بیاورید.

1. فعل ساده  2. تکواژ 3. فعل پیشوندی 4. « وند»  5. کار کرد « وند»  6. فعل مرکب  7. فعل کمکی  8. بن فعل   9. مصدر

 

30- چهار ویژگی « اسم » را نام ببرید، تعریف کنید ، انواع آن را ذکر کنید و برای هریک ، دو نمونه مثال بیاورید.

 

31- اسم عام و اسم خاص را تعریف کنید تفاوت های آن دو و راه شناخت هریک را با مثال توضیح دهید.

 

32- صفت های بیانی زیر را تعریف نموده و برای هریک دو نمونه مثال بیاورید.

1. صفت بیانی ساده     2. صفت بیانی مرکب             3. صفت بیانی مشتق    4. صفت بیانی مشتق مرکب

 

33- اضافه ی تعلقی و غیر تعلقی چیست ، با ذکر چهار مثال توضیح دهید .

 

34- کدام ضمیرها می توانند وابسته ی پسین بپذیرند؟ توضیح دهید.

 

35- در مثال های زیر ، شبه جمله را مشخص کنید.

دریغا ! ملتی که جامه ای را بپوشند که خود نبافد و نانی را بخورد که خود گندمش را خرمن نکند.

نشستن و افسوس خوردن و دست روی دست گذاشتن کار خردمندان نیست. اگر مرد میدانید ، بسم ا... و گرنه از وای وای گفتن کاری ساخته نیست.

 

36-  پس از تعریف قید ، بنویسید که قیدها از نظر وابستگی به چند نوع تقسیم می شوند ، نام ببرید و برای هریک مثالی بیاورید.

 37ــ    نشانه ی قید چیست و قیدهای نشانه دار و بی نشانه چه قیدهایی هستند؟ با مثال توضیح دهید.

38- فرق گروه قیدی و مسند و تفاوت متمم های قیدی و متمم های فعل در چیست؟ با مثال توضیح دهید.

 

39- آیا اسم خاص با جمع بستن به اسم عام تبدیل می شود؟ چرا؟

 

40- هریک از اصطلاحات زیر را تعریف کنید و مثال بزنید .

1) جمله ی مستقل  2) جمله ساده   3) جمله ی مرکب   4) پیوندهای وابسته ساز  5) جمله ی هسته 

6) جمله ی وابسته         7) پیوندهای همپایه ساز

 

بخش دوم : نگارش 5 نمره     25 سوال  ( از سوال 41- 65)

 

41- چرا کلمه « شوری ها» در زبان فارسی کاربرد ندارد؟

 

42- استاد مطهری عنوان کتاب « تماشاگه راز» را  از  چه راهی انتخاب کرده است؟

 

43- چهار مورد از ویژگی های یک مقاله ی خوب را بنویسید.

 

44- مراحل تهیه ی گزارش را نام برده و یکی  را توضیح دهید.

 

45- قسمت های تشکیل دهنده ی یک مقاله را نام ببرید ( 4 مورد)

 

46- دو مورد از ویژگی های زبان معیار را بنویسید.

 

47- « از ماست که برماست» اثر کیست؟ نویسنده عنوان نوشته ی خود را چگونه انتخاب کرده است؟

 

48- در هر نوشته دو نوع فهرست .................. و فهرست ................... وجود دارد.

 

49- صورت کامل هریک از علایم اختصاری زیر را بنویسید.

الخ.                  هـ . ش.             (س)                 (عج)            ر.ک.               چ.        صص.

 

50- کهن ترین فرهنگ لغت فارسی، چه نام دارد و تالیف کیست؟ 

 

51- نویسندگی به چیزی تشبیه شده است؟

 

52- برای انتخاب عنوان نوشته ، چه راه هایی وجود دارد؟ چهار مورد نام ببرید.

 

53- روش های کلی و عمومی تحقیق را نام ببرید.

 

54- فهرست راهنما که در پایان تحقیق قرار می گیرد شامل چه مطالبی می شود؟

 

55- گزارش ها از نظر اندازه ، موضوع ، چگونگی تهیه و .... به پنج نوع تقسیم می شوند. هریک را نام ببرید و به طور کامل توضیح دهید.

 

56- سه مرحله ی تهیه ی گزارش را به ترتیب نام برده و هریک را به طور کامل توضیح دهید.

 

57- نکته ی مهم در یادداشت برداری چیست ؟

 

58- در هرکتابخانه سه نوع برگه ( برگه دان)  وجود دارد؟ نام ببرید و بنویسید که این برگه ها به چه صورتی تنظیم شده اند؟

 

59- چهار فایده ی طرح نوشته چیست؟

 

60- نوشته ها به اعتبار قالب ، چند گونه هستند. 4 مورد نام ببرید.

 

61- ویرایش زبانی چیست؟ توضیح دهید.

 

62- جمله های زیر را ویرایش کنید.

- تاکنون ابتکارات علمی فراوانی از سوی متفکران ایران صورت گرفته است.

- برادر ابراهیم همان که از وارد شد دانشجوست.

- علی مثل خواهرش دانشجو نیست.

- باید از زشتی ها پرهیز و مبارزه کرد.

 

63- جاهای خالی را با عبارت های مناسب کامل کنید.

.............................................................................................. برخوردار شده است.

.............................................................................................. برخوردار می شویم.

 

64- در نگارش متن گزارش ، باید چه نکاتی رعایت شود؟

 

65- مقاله های « کتاب و کتاب خوانی» و « چنین رفت و ....» از نظر هدف و محتوا و شیوه ی نگارش چه نوع مقاله هایی هستند؟ توضیح دهید.

 

بخش سوم : زبان شناسی  4 نمره           20 سوال ( از سوال 66 تا 85)

 

66- چرا گوناگونی های سبکی و لهجه ای به یگانگی زبان آسیب نمی رسانند؟

 

67- دو لغت نامه ی عمومی زبان فارسی را نام ببرید و به طور کلی معرفی کنید.

 

68- واج های زبان به دو دسته ی .........................  و .............................. تقسیم می شوند.

 

69- 29 واج زبان فارسی را از اول تا آخر به ترتیب بنویسید.

 

70- تکواژ چیست ؟

 

71- واج چیست؟

 

72- هریک از اصطلاحات زیر را تعریف کنید و برای هریک دو نمونه مثال بیاورید.

تکواژ آزاد تکواژ وابسته کلمه ی مرکب ، کلمه ی مشتق ، انواع وند- ساخت واژه ی اشتقاقی ساخت واژه ی تصریفی

 

73- خطا و اشتباه در ...................... رخ می دهد و اصطلاح آن به وسیله ی .................. صورت می گیرد.

 

74- در کدام یک از ساخت واژه های زیر « وند» اشتقاقی و در کدام یک « وند» صرفی به کار رفته است.

               درخت ها مبارزه افشانه می نویسند دوستان آفرینش عالی ترین

 

75- کرو لال ها به جای نمود آوایی از چه چیزی استفاده می کنند؟

 

76- ریشه ی خط و نوشتار در کجاست ؟

 

77- ویژگی زبان محاوره را بنویسید. (4 مورد)

 

78- زبان چیست؟

 

79- هجا چیست؟

 

80- زبانشناسان هنگام نوشتن واج ها با حروف الفبا و حروف معمولی آن ها را با چه نشانه هابی نشان می دهند؟

 

81- برای کلمات تک هجایی ، دو هجایی ، سه هجایی ، چهار هجایی، و چند هجایی سه نمونه مثال بیاورید.

 

82- تعداد هجا( بخش) و واج های کلمات زیر را مشخص کنید.

دانش آسِمان - نَغز - کاشانه ، مهرَبان یادگار

 

83- از راه جانشین سازی واج ها در ساخت آوایی کلمه ی « نان» ده کلمه ی جدید بسازید.

 

84- تفاوت میان گفتار و نوشتار را بنویسید.

 

85- فواید تمایز میان زبان و گفتار را در یک بند بنویسید.

 

بخش چهارم : املا و بیاموزیم  3 نمره   16 سوال  ( از سوال 86-101)

 

86- چرا به کار بردن کلماتی چون « آشنائیّت » ، « خوبیّت » ، « ایرانیّت» درست نیست ؟ شکل درست این کلمات را بنویسید.

 

87- « حشو» را در کلمه های داده شده مشخص کنید. و دو نمونه ی دیگر مثال بیاورید.

سنگ حجر الاسود سال عام الفیل

 

88- آیا در پایان کلمه هایی مانند املا ، انشا و امضا همزه پایانی قرار می گیرد؟ چرا ؟

 

89- جمله های زیر را به صورت کوتاه و بی فعل بازنویسی کنید.

امام حسین (ع) هرگز تسلیم نمی شود. مسلمان هرگز دروغ نمی گوید.

 

90- چرا جمله ی « کتاب گلستان به وسیله ی سعدی شیرازی نوشته شده است» از نظر نگارشی صحیح نیست؟ آن را ویرایش کنید.

 

91- املای درست کلمات غلط زیر را بنویسید.

عادت معلوف رسای شهیدان صولت حیدری عاج فیل مدح و زم ماه آذار زمزمه ی مظلومانه اسیر و غریب رتل گران نماز گزار خدمت گزار

 

92- « حشو» یعنی چه ؟  با مثال توضیح دهید.

 

93- املای تشدید میانی  با تشدید پایانی چه تفاوتی دارد؟ برای هرکدام سه نمونه مثال بیاورید.

 

94- چرا املای « ی» میانجی بزرگ برشکل کوچک آن ترجیح دارد؟

 

95- « کژتابی» در جملات به چه معنی است؟ دو نمونه مثال بیاورید.

 

96- با کلمه های عربی که در فارسی هستند، چه باید بکنیم ؟  با مثال توضیح دهید.

 

97- نقش و تاثیر کاربرد« و» مبانیت یا استبعاد را  با دو مثال توضیح دهید.

 

98- با استفاده از فعل « برخوردار » شش جمله بنویسید که معنی این کلمه در آن ها فرق داشته باشد.

 

99- ملاک ما در انتخاب و گزینش صحیح املای یک کلمه چیست؟

 

100- برای هریک از کلمه های زیر دو هم خانواده بنویسید.          لذت حزن فصل- صغر

 

101- معنی کلمات زیر را با توجه به املای آن بنویسید.

شبح:       شبه               زمین              ضمین                غریب                 قریب

[ پنج‌شنبه 1 دی‌ماه سال 1390 ] [ 17:31 ] [ رضا رشیدی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ
آمار سایت
تعداد بازدید ها: 42370
فروش بک لینک طراحی سایت

فال حافظ