دریافت همین آهنگ
هم اندیشی ادبیات فارسی دبیرستان دکتر حسابی( رضا رشیدی)
تبادل نظر در مورد درس ادبیات پارسی دبیرستان 
قالب وبلاگ

سوالات درس : ادبیات فارسی ( 2 )  سال تحصیلی    

درک مطلب  : با توجه به ابیات زیر به پرسش ها پاسخ دهید ؟

             شخصی به هزار غم گرفتارم           در هر نفسی به جان رسد کارم

            خورده قسم اختران به پاداشم          بسته کمر آسمان به پیکارم

           محبوسم و طالع است منحوسم         غمخوارم و اختر است خونخوارم

          بندی است گران به دست و پایم در    شاید که پس ابله و سبکبارم

1 (کار به جان رسیدن ) کنایه از چیست ؟

2 شاعر علت گرفتاری خود را در چه می داند ؟ در کدام بیت آمده است ؟

3 (سبکبار ) در بیت آخر به چه معنی آمده است ؟

          قاصد روزان ابری ، داروگ ، کی می رسد باران  /  بر بساطی نیست /  در درون کومه ی تاریک من ذره ای با آ ن نشاطی نیست  / و جدار دنده های نی به دیوار اتاقم دارد از خشکیش می ترکد .

4 (داروگ ) یعنی چه ؟ و پیام آور چیست ؟

5 تصویری که شاعر از اتاق خود ترسیم می کند نشانه ی چیست ؟

6 آرایه ی ( متناقص نما ) در کدام بیت آمده است ؟

7 این شعر در چه قالبی  سروده شده است ؟ یک ویژگی آن را بنویسید ؟

8 در عبارات (مگر ریاضی کمیتش لنگ بود ) مفهوم کنایی عبارت را بنویسید ؟

معنی لغات :

1 . مگر ای سحاب رحمت تو بیاری  ار نه دوزخ    2 درزی  ازل به قامت زیبای جناب ایشان دوخته است

3 روزی تفقدی  کن درویش بینوا را                          4 تاس ها  بر گیر که به حمام رویم .

5 به قول نظامی خشت می زد                               6- چون رقعه ها به شیخ می رسید

7 از این قبیل کتاب ها که سرا پا تنبه  است می آورم       8 دمی آب خوردن پس از بدسگال

دانش های ادبی :

1 به اشعاری که در زندان سروده می شود ، اصطلاحا چه می گویند ؟

2 آثار زیر از کیست ؟       کارنامه بلخ (                     )       آزادی و تربیت (                      )

3 - در شعر دوره ی مشروطه به چه مسایلی پرداخته شده است ؟

4 در بیت زیر دو آرایه ی ادبی را مشخص کنید ؟

    نه سایه دارم و نه بیفکنندم و سزاست           اگر نه بر درختی تر کسی تبر نمی زند

5 مشهور ترین اثر سیمین دانشور چه نام دارد ؟

6 دو تن از فیلم نامه نویسان معروف ایرانی را نام ببرید ؟

خود آزمایی :

1 (سر به گرد آوردن ) یعنی چه ؟

2 ( از عرش به فرش آمدن ) کنایه از چیست ؟

3 چرا نویسنده  مثنوی معنوی را از کتاب مقدس غریبان برتر می داند ؟

4 در عبارت (مبحث حروف اضافه ) چه ایهامی وجود دارد ؟

5 (گون و نسیم ) در شعر (سفر به خیر )نماد چه کسانی است ؟

6 ابن بطوطه به چه رسمی در نماز جماعت شوشتر اشاره کرده است ؟

7 چرا نویسنده نقش کاشی ها را ( بهار منجمد ) نامیده است ؟

8 در مصراع ( در میان خانه گم کردیم صاحب خانه را ) مقصود از ( صاحب خانه ) کیست ؟

معنی نظم و نثر :

عبارات و ابیات زیر را به فارسی روان بر گردانید ؟

1 دوگانه بگزارم

2 ارتجالا انشایی می ساخت .

3 الهی عذر ما بپذیر ؛ بر عیب ها ی ما مگیر

4 یکی از حضار که کباده ی شعر و ادب می کشید

5 وسعت تو را ( علی ) چگونه در سخن تنگ مایه بگنجانم

6 یکی ز شب گرفتگان چراغ بر نمی کند

7 در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم               بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم

8 داستان از میوه های سر به گردون سای اینک خفته در تابوت پست خاک می گوید .

9 آن سمند سخن را در میدان ذهن و روح و مغز و دل مستمعان به جولان در آورد .

10 ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون            نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا

حفظ شعر :

عشق  ........... در نهاد ما نهاد             جان ما در بوته ی .............. نهاد

قایق از تور ........ / و دل از آرزوی ..................... هم چنان خواهم راند

ادبیا ت فارسی   خرداد 83 84                                                             شماره 4    

  الف معنی و مفهوم بیت ها و عبارتهای زیر را به نثر روان بنویسید .

1 برو ای گدای مسکین در خانه ی علی زن           که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را

2 اگر در باغ عشق آیی همه خراش دل یابی            وگر در راه دین آیی همه نقاش جان بینی

3- محبوس چرا شدم ، نمی دانم                             دانم که نه دزدم و نه عیارم

4 شب از چشم تو ، آرامش را به وام دارد   / و طوفان ، از خشم تو ، خروش را

5 در این سرای بی کسی ، کسی به در نمی زند

6 الهی ، عذر ما بپذیر ، بر عیب های ما مگیر .

7 تنها همان رتبه های بالا را وعده بگیر و مابقی  را نقدا خط بکش .

8 کالبد بنا ، مینایی است که روح ایران را در آن حبس کرده اند .

9 غلام گفت : ای خواجه ، این تاس را لحظه ای بگیر تا دوگانه بگزارم .

ب) معنی لغات مشخص شده را داخل ( کمانک ) بنویسید .

1-  او ارتجالا  (                     )  انشایی ساخت .            2 چشم ما را ضیای  (                          ) خودده .

3 -  چو سوفارش (                ) آمد به پهنای گوش .      4 با حال استیصال (                             ) پرسیدم .

5 وی استعدار  فیاض (                )  در فرا گرفتن موسیقی داشت .  6 طومار  (                 ) ندامت است طبع من

7 ملیجک می دوید و اشتلم  (            ) می کرد .   8 کت  (                       ) و بغلش را می بندند .

پ ) دانش های ادبی :

1 در بیت های زیر چه آرایه هایی به کار رفته است ؟

الف ) دم تیغ بر گردنش چون رسید                   سر عمر و صد گام از تن پرید

ب) دود اگر بالا نشیند کسر شان شعله نیست        جای چشم ابرو نگیرد ، گر چه او بالاتر است .

2 شعر معاصر پس از نیما در سه شیوه ادامه یافت ، دو شیوه ی آن را نام ببرید .

3 رابط میان تغزل و تنه ی اصلی قصیده چیست ؟

4 به اشعاری که در زندان سروده می شود ، اصطلاحا چه می گویند ؟

5 کتاب های زیر از کدام شاعر یانویسنده است ؟

 الف ) چشم هایش                              ب) در کوچه باغ ها ی نیشابور

6 سنایی شاعر چه قرنی است ؟ یک کتاب از وی نام ببرید .

ت) حفظ شعر :

1 مصراع دیگر را بنویسید ،

عشق شوری در نهاد ما نهاد               ........................................

2 تکمیل کنید :

  مردم شهر به یک ................. چنان می نگرد /  که به یک .................. ، به یک خواب لطیف

ث) درک مطلب :

با تو جه به بیت ها به پرسش های 1 تا 4 پاسخ دهید .

محبوسم و طالع است منحوسم                    غمخوارم  و اختر است خونخوارم

زندان خدایگان که و من که                       نا گه چه قضا نمود دیدارم ؟

بندی است گران به دست و پایم در             شاید که بس ابله و سبک بارم ؟

ترسیدم و پشت بروطن کردم                    گفتم من و طالع نگو نسارم ؟

1 شاعر در بیت دوم از چه می نالد ؟

2 سبک بار در بیت سوم یعنی چه ؟

3 " پشت بر وطن کردن " کنایه از چیست ؟

4 در کدام بیت شاعر ، بخت خویش را دشمن خود می داند ؟

5 مفهوم کنایی " کباده ی چیزی را کشیدن " را بنویسید .

6 در بیت " موی سپید را فلکم را به رایگان نداد          این رشته را به نقد جوانی خریده ام "

شاعر موی سپید را به چه بهایی خرید ؟

7 همه برده سر در گریبان فرو                 نشد هیچ کس را هوس رزم او

« علت سر در گریبان فرو بردن همه » چیست ؟

ج ) خود آزمایی :

1 عبارت کنایی « دندان به دندان خاییدن » و « پنجه در یقه افکندن » را بنویسید .

2 عبارت « شلخته درو کنید تا چیزی گیر خوشه چین ها بیاید » یعنی چه ؟

3 - « با چشمانی یتیم ندیدنت » یعنی چه ؟

4 دو اثر دیگر از نویسنده ی « کویر » نام ببرید ؟

5 در عبارت « مبحث حروف اضافه » چه ایهامی  وجود دارد ؟

6 با در نظر گرفتن خاطرات اعتماد السلطنه ، بگویید که دربار قاجار چه ویژگیهایی داشتند ؟

7 علت تغییر رفتار « طه حسین » چه بود ؟

8 دربیت « همان دستمالی که پولک نشان شد / و پوشید اسرار چشم ترت را »

« پولک نشان شدن دستمال » نشانه ی چیست ؟

[ چهارشنبه 30 آذر‌ماه سال 1390 ] [ 15:19 ] [ رضا رشیدی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ
آمار سایت
تعداد بازدید ها: 42370
فروش بک لینک طراحی سایت

فال حافظ